Sử dụng Stretchy Navigation với Css và jQuery

Cập nhật mới nhất ngày 13/08/2019
Sử dụng Stretchy Navigation với Css và jQuery

Bạn có muốn sử dụng Stretchy Navigation trong CSS và jQuery? Đó là một hướng kích hoạt tròn mà trải dài trên click / tap để lộ các mục điều hướng. Có 3 trường hợp người sử dụng khác nhau, nơi đoạn này sẽ có ích cho bạn: 1) Chuyển hướng cố định. 2) Thêm nút nội dung. 3) Sửa nút nội dung. Cấu trúc HTML là khá cơ bản: thẻ DIV được sử dụng để bọc một danh sách có thứ tự (có chứa các item điều hướng) và một nút kích hoạt (đối với các biểu tượng trình đơn). Một phần tử SPAN bổ sung được sử dụng để tạo ra các nền co giãn.

Demo: https://codyhouse.co/demo/stretchy-navigation/index.html