Tạo image text và font chữ với PHP GD

php-gd-image-and-text
Share Button

Php không chỉ giới hạn trong việc tạo ra HTML. Nó còn có thể được dùng để tạo ra các tập tin hình ảnh với 1 loạt định dạng khác nhau.  Gần đây tôi đã làm việc trong 1 một dự án nhỏ mà chúng tôi đã có để tạo ra một hình ảnh cho người sử dụng và bao gồm họ tên của họ trong đó. Với Php, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Phần code dưới đây là sẽ  giải thích làm thế nào để sử dụng thư viện hình ảnh PHP GD.

Continue reading